Till nyhetslistan

Coronadirektiv 17.8.2021

18.8.2021 13.02

Domkapitlets direktiv givet 17.8.2021 till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har genom beslut 28.7 och 12.8 fastställt nya restriktioner

Nyland

I Nyland har införts gemensamma begränsningar av sammankomster och samlingar inom och utomhus och de gäller på området för Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Sibbo, Borgå och Agricola församlingar till 26.8.2021.

Vid sammankomster på över 10 personer inomhus och över 50 personer utomhus skall fysisk närkontakt undvikas, varvid direktiven i Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § skall följas. Det innebär att det vid sammankomster och samlingar skall finnas möjlighet till rengöring av händerna, att det ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga säkerhetsavstånd, att det ges direktiv om rengöring av händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridande av smitta, samt att rengöringen av utrymmen och ytor sker effektivt. Andningsskydd skall används i hela landet vid sammankomster och samlingar.

Begräsningarna per byggnad enligt följande:

Församlingshemmet i Karis och Stora Prästgården i Karis max 40 personer
Församlingshemmet i Pojo max 30 personer (per sal)
S:t Olofs kapell i Karis max 30 personer
Ramskulla kapell max 30 personer

Karis kyrka max 150 personer
Pojo kyrka max 100 personer
Svartå kyrka max 80 personer

Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna:

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen eller utomhus med beaktande de restriktioner som gäller för respektive område.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § skall följas, även vid utdelande nattvard. Rekommendationen är att andningsskydd skall användas.

Distansarbete och användande av andningsskydd

Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen skall användas andningsskydd i alla situationer där det är möjligt. Man skall undvika samling vid mat- och kaffepauser. Ett tillräckligt säkerhetsavstånd skall upprätthållas.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Beslutsfattandet i församlingarna och samfälligheterna kan återgå till fysiska sammanträden.

Samlande verksamhet

Gruppverksamhet kan återupptas i enlighet med kommunala beslut på orten. Härvid skall säkerhetsavstånd om 2 meter följas inomhus. Den eftermiddagsverksamhet som ordnas för lågstadieelever kan fortsätta enligt de kommunala myndigheternas beslut på orten. Dagklubbar för barn kan fortsätta sin verksamhet i enlighet med de kommunala myndigheternas beslut gällande småbarnspedagogik.

Säkerhetsföreskrifter

Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär att Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § skall följas.

Fortsättningsvis gäller följande:
1. Om man är sjuk skall man stanna hemma,
2. Man bör upprätthålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd med beaktande av omständigheterna
3. Man skall upprätthålla en god handhygien,
4. Vid sammankomster är rekommendationen att man skall använda andningsskydd, om det inte föreligger hinder härför på grund av hälsoskäl,

Stödåtgärder
De tidigare stränga restriktionerna har inverkat på den själsliga välmågan. Därför är det viktigt att kyrkorna hålls öppna för att möjliggöra besök i kyrkan, att där få stilla sig i bön och att om möjligt erhålla samtalshjälp. Det är också av vikt att församlingsmedlemmarna fortsättningsvis stöds i den rådande situationen.

Närmare information ger: kyrkoherde Pentti Raunio tfn 050 300 3683