Till nyhetslistan

Restriktioner t.o.m. 16.5.2021

27.4.2021 14.02

Offentliga sammankomster och samlingar såväl inomhus som utomhus med över 6 deltagare förbjuds.

THLs föreskrifter om säkerhetsavstånd och hygien skall följas i alla situationer.
Regionförvaltningsverken rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska samlingar
som man inte nödvändigt behöver ordna. Kommuner och städer kan ge särskilda
säkerhetsdirektiv, vilka bör följas.

Församlingar och samfälligheter uppmanas att följa de myndighetsbeslut som gäller för respektive område.

Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna.


Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §). Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet, i huvudsak utan församlingsmedlemmar. Då det gäller restriktioner i Nyland får det i kyrkorummet samtidigt befinna sig högst 6 personer, förutom de personer som behövs för gudstjänsten förrättande, dvs. präst, kantor och vaktmästare. Gudstjänsten streamas med användande av församlingens egna elektroniska kanaler. Möjligheterna bedöms med beaktande av lokala omständigheter och resurser. Vid behov kan man också hänvisa till radio- och tv-gudstjänster eller till grannförsamlingarnas streamade gudstjänster. Gudstjänsten kan firas som högmässa.

Vid kyrkliga förrättningar skall antalet närvarande begränsas till möjligast litet antal personer. Målsättningen bör vara att endast de närmaste anhöriga närvarar vid förrättningar, högst 6 personer. Av pastorala skäl kan detta antal överskridas, varvid kyrkoherden fattar beslut därom. Kyrkliga förrättningar skall ordnas möjligast småskaligt. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Möjlighet
till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning skall andningsskydd användas.

Närmare information ger: kyrkoherde Pentti Raunio tfn 050 300 3683